فلدسپات

فلدسپات

فلدسپار

Feldspar

فلدسپات چیست

Feldspar نوعی کانی طبیعی می باشد که حاوی سیلیکات های معدنی بوده و حدود ۶۰% از کل پوسته زمین را تشکیل می دهد. کریستال های فلدسپار بر اثر فعالیت های آتشفشانی به صورت رگه ای رسوب می نماید. همچنین می تواند به صورت سنگ های دگرگونی نیز بروز کند. نام فلسپار برگرفته شده از واژه آلمانی به معنی “سنگ بدون خاک” است.

انواع ریخت شناسی این ماده به صورت سانیدین – ارتوکلاز – سیکروکلین – آدولاریا – آنوتیت و آلبیت بوده و در انواع کلسیت CaAl2Si2O8 , پتاسیک KAlSi3O8 و سدیک NaAlSi3O8 است. تولید کنندگان اصلی فلدسپار در جهان, کشور های ایتالیا و ترکیه و چین هستند. میزان تولید سالیانه این محصول در حدود ۲۰ میلیون تن است که اکثر آن توسط این ۳ کشور است.